Правила и условия за използване

SHARESUB е опростено акционерно дружество (SAS) със седалище на адрес: 1ter rue Civiale, 92380 Garches, и капитал от 58 580 EUR. Регистрирана е в Търговския регистър на Нантер под номер 882933732. SHARESUB притежава и управлява уебсайта https://www.sharesub.com, който дава възможност на няколко потребители автоматично да споделят разходите си за периодични разходи.

Всички потребители или посетители на сайта трябва да се запознаят с тези условия за ползване.

Член 1: Определения

Сайт: отнася се до уебсайта https://www.sharesub.com

Посетител: отнася се за всяко лице, което има достъп до уебсайта https://www.sharesub.com и не е потребител.

Потребител: означава всяко лице, регистрирано на уебсайта https://www.sharesub.com.

Споделен абонамент: отнася се до периодично събиране на пари, организирано от собственика на абонамента.

Собственик: отнася се за потребител, регистриран в сайта, който е създал споделен абонамент.

Участник: отнася се за потребител, който е сключил споделен абонамент.

Гост: отнася се за посетител или потребител, който е поканен да се присъедини към абонамента, споделен от собственика.

Акаунт: отнася се до виртуалното клиентско пространство, предназначено за всеки потребител на уебсайта https://www.sharesub.com.

Участие: отнася се до сумите, плащани периодично от Участниците на Собственика за споделен абонамент.

Услуга(и): отнася се до услугата(ите), предоставяна(и) от SHARESUB чрез този уебсайт на потребителите.

Потребителско съдържание: отнася се до цялото съдържание, предоставено, качено или създадено от потребителите на платформата, независимо дали става въпрос за информация, текст или изображения.

Член 2: Прилагане и цел на Общите условия за ползване

Общите условия за ползване, посочени тук, уреждат условията за ползване на Сайта и описват взаимните задължения, при които SHARESUB предлага своите услуги на посетителите и потребителите на Сайта. Те се прилагат през целия период на използване на Сайта и Услугите.

Общите условия за ползване трябва да бъдат прочетени и приети безрезервно, като в противен случай Посетителите трябва да спрат да разглеждат Сайта. Всички Посетители и Потребители декларират, че са ги прочели и са съгласни да бъдат обвързани с тях.

Член 3: Правоспособност и допустимост

Всички Посетители и Потребители на Сайта декларират, че са правоспособни да поемат ангажименти съгласно тези общи условия за ползване. Ако посетителят или потребителят не е напълно дееспособен, той трябва да напусне Сайта или да получи съгласието на своя законен представител.

Освен това трябва да сте навършили 16 години, за да станете Потребител.

Всички посетители или потребители на Сайта декларират, че са физически лица, пребиваващи в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, или в трета държава, налагаща същите задължения по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, независимо дали действат от свое име или от името на юридическо лице.

Член 4: Регистрация на сайта

За да станете Потребител на Сайта, трябва да попълните формуляра за регистрация, който е достъпен от началната страница на Сайта или когато създавате споделен абонамент. По време на тази регистрация посетителят гарантира точността на данните, които предава, и трябва да приеме общите условия за ползване на SHARESUB, както и общите условия за ползване на STRIPE, доставчика на платежни услуги, който ще управлява финансовите данни и транзакции. След като този формуляр бъде попълнен и валидиран, потребителят трябва да валидира своя акаунт, като изпрати имейл на предоставения от него адрес (с изключение на връзките чрез услуги на трети страни).

Потребителите носят пълна отговорност за своите данни за вход, състоящи се от имейл адрес и парола, както и за използването на своя акаунт. SHARESUB не може да носи отговорност за последиците от използването на данните за вход на Потребителя от трета страна и/или загубата на данните за вход на Потребителя.

Потребителят също така признава, че използването на Сайта предлага алтернативно решение за достъп до записите, предлагани от други потребители, но това решение не замества други решения за достъп до тях.

Ставайки Потребител на Сайта, Вие се задължавате да използвате Услугите на Сайта само за законни цели и в съответствие с добрите нрави и да гарантирате SHARESUB срещу всякакви регресни искове или действия от страна на трети лица във връзка с използването на Услугите.

SHARESUB или неговият доставчик на услуги STRIPE могат да откажат заявка за регистрация, без да предоставят каквото и да е обяснение и без това да представлява право на каквато и да е компенсация. Отделът за обслужване на клиенти на SHARESUB си запазва правото да поиска допълнителна информация за идентификация и придружаващи документи, ако е необходимо.

На Потребителите е строго забранено да притежават няколко акаунта в Сайта, дори с различни идентификатори. Всяко физическо или юридическо лице може да притежава само една сметка. Всяко нарушение може да доведе до деактивиране на акаунта(ите) и възстановяване на записи, които се считат за нередовни от службата за обслужване на клиенти на SHARESUB.

Член 5: Създаване и управление на споделен абонамент

5.1 Създаване

Потребителите, които са правилно вписани и идентифицирани, могат свободно да създават споделен абонамент, след като приемат общите условия за ползване. При създаването на нов акаунт потребителят трябва да попълни задължителните полета:

 • Категорията на абонамента, към която принадлежи
 • Име на споделения абонамент
 • Изрично описание на абонамента и споделените разходи, като се посочват и всички ограничения и условия за достъп до абонамента.
 • Пълното име на организатора на споделения абонамент
 • Размерът и валутата на исканата от участниците вноска
 • Максимален брой разрешени участници
 • Повторяемост на участието (седмично, месечно, тримесечно)
 • Моделът за разпределяне на участието между участниците
 • Цялата необходима информация, за да се гарантира, че съабонатите се възползват от предимствата на споделения абонамент. Те ще бъдат показвани на потребителите само след като те потвърдят ангажимента си за споделения абонамент.
 • Продължителността не е задължителна, тъй като можете да спрете абонамента по всяко време от профила си.

Името и описанието на споделения абонамент, както и пълното име на собственика, трябва да бъдат попълнени внимателно. Тези полета определят целта на мандата, даден от участниците на собственика на споделения абонамент. Отговорност за съдържанието им носи единствено организаторът.

Предоставената информация трябва да дава ефективна възможност на съабонатите за достъп до услугата, освен когато това е невъзможно (изисква се покана).

Собственикът се задължава да гарантира, че абонаментната цена, получена от сбора на участията, съответства на реалната цена на услугата, която той споделя с участниците, и да не я използва като източник на приходи. Използването на услугите на SHARESUB е ограничено до възстановяване на разходи.

Собственикът също така се задължава да не предоставя подвеждаща информация за абонамента и неговата цена. Всяка неправомерна практика може да бъде наказана със закриване на сметката и съдебно преследване.

Собственикът се задължава също така да предостави оправдателни документи, доказващи действителния характер на разходите, които споделя. Те могат да бъдат поискани от службата за обслужване на клиенти на SHARESUB за всеки споделен абонамент.

Собственикът също така упълномощава отдела за обслужване на клиенти на SHARESUB да проверява предоставената информация и да извлича придружаващите документи автоматично или ръчно. Той позволява също така автоматизирано извършване на процеси на проверка.

Със създаването на споделен абонамент собственикът получава линк за частна покана, който може да изпрати на хора, с които иска да сподели разходите си за абонамент.

5.2 Управление

След като споделеният абонамент е създаден, собственикът може да :

 • Поканете потребители или посетители да се присъединят към вашия абонамент.
 • Преглед на плащанията, извършени от други потребители
 • Спрете споделения абонамент по всяко време. Това закриване е окончателно и води до прекратяване на плащанията от страна на участниците.
 • Взаимодействайте с участниците чрез защитен чат.
 • Промяна на информацията за абонамент за абонатите.
 • Събиране на сумите от вписванията на абонатите, при условие че сумата на вписванията, натрупана в сметката на абоната, е достигнала минимум 10 евро за вписвания в евро или 10 долара за вписвания в щатски долари.
 • Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на SHARESUB по имейл на адрес [email protected] :
  • анулиране на абонамента, ако все още не е платена никаква сума. Това действие може да се извърши и директно от страницата “Управление” на абонамента.
  • оттеглянето на някои участници

5.3 Отговорност

Собственикът на споделен абонамент е отговорен за неговото управление. Той трябва да гарантира, че последният е в съответствие с действащите разпоредби и че всички елементи на споделения абонамент са с добър характер. Те се задължават да не публикуват неприлично или незаконно съдържание и да съобщават за всяко неподходящо поведение в защитения чат на отдела за обслужване на клиенти на SHARESUB, който може да го модерира.

5.4 Забранени са споделените абонаменти

Създателят се задължава да не организира незаконни споделени абонаменти. По-специално, споделените абонаменти, които дават достъп до незаконни услуги или до услуги, които не позволяват споделяне в общите си условия за продажба, се считат за несъответстващи на изискванията абонаменти.

Създателят се задължава също така да не организира споделени абонаменти:

 • на базата на безплатни или пробни услуги.
 • с цел търговска печалба.
 • с абонаменти, за които тя не е купувач.

Забранени са и споделените абонаменти, свързани с изброените по-долу дейности или съдържание, без този списък да е изчерпателен:

 • свързани с оръжия, наркотици, педофилия
 • хазарт
 • сутеньорство или ескорт
 • пропагандиране или финансиране на тероризъм или насилие.
 • насърчаване на расова омраза или дискриминация.
 • порнография
 • астрология или гадаене
 • свързани със сдружения, които оказват помощ на затворници, религиозни сдружения или сдружения, финансиращи места за поклонение
 • свързани със сдружения, които дори понякога са активни в зоните на бойните действия.
 • свързани с продажбата на благородни метали и камъни

SHARESUB си запазва правото да спре споделения абонамент по всяко време и по каквато и да е причина, както и да спре акаунта на създателя в случай на неспазване на настоящите условия за ползване или ако участниците подават негативни сигнали до отдела за обслужване на клиенти на компанията. Това не води до право на обезщетение.

SHARESUB си запазва също така правото да блокира събраните средства за неопределен период от време и си запазва правото да възстанови разходите на участниците, с изключение на комисионата, начислена за такси за управление.

5.5 Забранени употреби на Услугата

Всяко използване на услугата в противоречие с поетите по-долу задължения е забранено:

 • Собственикът на абонамент се задължава да не извършва този абонамент сам, чрез своя акаунт или чрез друг акаунт.
 • Собственикът се задължава също така да не предлага заплащане на своите съабонати извън платформата.
 • Собственикът се задължава да не създава няколко акаунта, за да предлага записи за повече абонаменти от разрешената квота.
 • Потребителите се съгласяват да провеждат обмена си в абонаментния чат, предоставен от Sharesub, за да може службата за обслужване на клиенти да модерира съдържанието му и да идентифицира всяко неподходящо съдържание.
 • Участниците се задължават да не извършват покупки, свързани с услугите по абонаментите, и да компенсират изцяло Собствениците в случай на нарушение на това задължение.

Всяко нарушение може да доведе до деактивиране на акаунта(ите) и възстановяване на записи, които се считат за нередовни от службата за обслужване на клиенти на SHARESUB.

Член 6: Участие в споделен абонамент

6.1 Плащане на акции

Гостите на споделен абонамент получават имейл от SHARESUB или лична връзка, изпратена директно от собственика на абонамента по начин, който се счита за подходящ, или намират абонамента в публичните списъци. След това гостът може да се регистрира, без да е задължен, като потребител на Сайта и да участва в споделения абонамент. След това те въвеждат данните си за контакт и регистрират банковата си карта, за да платят за записванията си. Участникът упълномощава Sharesub да дебитира средствата му за плащане в размерите и с честотата, посочени в подписката.

Таксите за споделен абонамент, плюс таксите за SHARESUB, се удържат от платежната карта на потребителя в зависимост от периода, определен от Собственика (седмица, месец, тримесечие), без ограничение във времето.

За първия период членът ще плати пропорционален дял само за текущия период, тъй като плащанията се извършват на определена дата. Първоначалното му плащане, като изключение от член 9, следователно ще се състои от участието, съответстващо на дните между датата на регистрация и датата на края на периода, като останалата част от сумата ще бъде задържана от SHARESUB като комисиона. Сумата, съответстваща на този период, ще бъде фактурирана, дори ако абонатът реши да прекрати абонамента си и освен ако абонатът не е предявил претенция по основателна причина и тази претенция не е била потвърдена от отдел “Обслужване на клиенти”.

Участникът се задължава да не закупува допълнителни услуги в рамките на абонамента, ако достъпът до този абонамент дава възможност за абониране за допълнителни възможности за плащане. В случай на неспазване на това правило Клиентът се задължава да компенсира Собственика в пълен размер за направените допълнителни разходи и тази компенсация да бъде начислена върху неговата/нейната платежна карта или друго платежно средство, което той/тя се задължава да предостави на SHARESUB. Той приема, че тези такси ще бъдат увеличени с комисионата на SHARESUB, както е посочено в член 9, както и с допълнителна такса от 20 EUR за извънредни разходи за обработка. В случай на несъгласие между участниците в дадена група относно отговорността за направените разходи, Потребителите се съгласяват да носят солидарна отговорност за направените разходи и се съгласяват да се подчинят на арбитража, който ще бъде извършен от SHARESUB.

6.2 Оттегляне

Участниците могат да поискат да оттеглят участието си в рамките на 1 час след записването за абонамент. То трябва да бъде изпратено незабавно по електронна поща на адрес [email protected]. В случай на оттегляне сумата на таксата за участие ще бъде възстановена в рамките на петнадесет (15) дни. Въпреки това комисионата, платена на SHARESUB, не може да бъде възстановена при никакви обстоятелства.

Клиентът не може да упражни правото си на отказ в случаите, предвидени в член L221-28 от Френския кодекс за защита на потребителите, по-специално за достъп до абонаменти, напълно изпълнени преди края на срока за отказ, какъвто е случаят, когато е предоставена информация за достъп. Клиентът е информиран за това и го потвърждава в момента на подаване на поръчката, като по този начин се отказва от правото си на отказ.

Участникът носи цялата отговорност за последиците от оттеглянето на участието си пред собственика на споделения абонамент.

6.3 Прекратяване на притежания

По инициатива на участника

Участниците, които желаят да спрат да участват, могат да прекратят споделения абонамент по всяко време, като кликнат върху бутона “Прекратяване на абонамента”. Това действие информира собственика на абонамента, който трябва незабавно да деактивира достъпа до абонамента.

Прекратяването на участието в споделения абонамент означава, че финансовите вноски няма да бъдат подновени за следващия период, но участникът остава задължен за цялата вноска за текущия период, като всеки започнат период е дължим. Следователно той се отказва от вноската за периода, през който не се е възползвал от услугата.

С настоящото участникът е информиран и изрично приема, че всяко закъсняло частично или пълно плащане на неговите участия в срок автоматично ще доведе до незабавно спиране на достъпа му до споделения абонамент и ще се счита за прекратяване на участието по негова инициатива.

По инициатива на собственика

Ако споделеният абонамент бъде прекратен от собственика, SHARESUB ще информира участниците незабавно. В този случай собственикът може незабавно да спре достъпа до абонамента, а участникът ще заплати само пропорционалната сума за текущия период, като останалата част ще бъде възстановена по метода на плащане на участника.

С цел да се възпрепятства споделянето на абонаменти по време на пробния период и да се намали краткосрочното споделяне, което е болезнено за всички, плащанията за абонамент няма да бъдат изплатени на собственика на абонамента за месеца, в който абонаментът е спрян, ако това се случи по-малко от 3 месеца включително след началото на споделянето.

6.4 Промени в тарифите и справките

Потребителите са информирани за наличието на ценово хранилище за абонаменти, достъпно при създаването на обявата, за да спестят време при пускането на обявата си.

Потребителите декларират, че го използват на свой риск, тъй като SHARESUB не гарантира точността на предоставената информация.

В случай на промяна на цените в хранилището на цени това ще се отрази на всички абонаменти, свързани с това хранилище. Участниците се съгласяват с промени в цената на своите записи, а собствениците се съгласяват с промени в своите обяви. SHARESUB ще направи всичко възможно, за да информира Потребителите, засегнати от промените в цените.

Член 7: Познаване на клиента и проверка на самоличността

Като част от борбата срещу финансирането на тероризма, прането на пари и измамите, SHARESUB и партньорът му STRIPE ще трябва да проверяват самоличността на потребителите, които надвишават определени прагове, или веднага след като се регистрират, в съответствие с разпоредбите на Указ № 2009-1087 от 2 септември 2009 г. и Заповедта на министъра на икономиката от същата дата за прилагане на член R.561-12 от Паричния и финансов кодекс.

Потребителите се съгласяват да предоставят документи за самоличност и доказателство за адрес или други документи, доказващи тяхната самоличност, на SHARESUB и неговия партньор STRIPE, като част от валидирането на тяхната сметка и за да получат сумите за участията, които са им били изплатени. Тези документи могат да бъдат изпратени от потребителя чрез Сайта или по имейл на адрес [email protected]. Информация за проверката и валидирането на документите може да се види в раздела “Идентификация и проверка” в профила на потребителя.

SHARESUB си запазва правото да спре всякакви преводи по сметката на потребители, които не са в състояние да предоставят подходящи доказателства, и да възстанови всички вноски, получени от потребителя, без това да поражда право на обезщетение.

Член 8: Ползи от абонамента за споделен абонамент

Собственикът носи пълната отговорност за това, че участниците се възползват от абонамента си и за правилното използване на средствата, събрани в сметката му. Тя се задължава да го използва в съответствие с мандата, даден от всеки от участниците, и да предоставя на участниците ползите от техния абонамент за споделен абонамент, както е обявено в описанието, с което участниците са могли да се запознаят.

Всеки пропуск в информирането на своите участници или всяка подвеждаща или непълна информация може да доведе до възстановяване на разходите на участниците след анализ от отдела за обслужване на клиенти на SHARESUB. Участниците се приканват да обменят информация със Собственика в защитената чат стая и да се свържат с отдела за обслужване на клиенти на адрес [email protected] при евентуални оплаквания, като посочат името на абонамента, името на Собственика и подробно опишат елементите на спора.

Участниците декларират, че са били информирани, че SHARESUB не носи отговорност за използването и предназначението на средствата, събрани от собственика, нито за достъпа и ползването от потребителите на абонаментните услуги, описани от собственика. Те произтичат от споразумението между собственика и участниците, което е резултат от представянето на услугата от собственика и приемането на последната от участниците. В случай на несъгласие между участниците, те могат да оттеглят участието си в съответствие с общите условия за ползване.

Член 9: Цени за услугите на SHARESUB

Услугите SHARESUB се фактурират на участниците, които се присъединяват към споделен абонамент. Комисионата се начислява за всяка подновена финансова транзакция (всяко участие) и се състои от комисиона, приложена към общата сума на транзакцията, в размер на :

 • 0,49 фиксирана такса плюс 4,9% от сумата на транзакцията за транзакции в евро във Франция.
 • За други държави или транзакции в други валути, моля, вижте таблицата с такси по-долу. Имайте предвид, че ако купувате в държава, различна от вашата, може да се прилагат таксите на тази държава, особено за други валути.

Тези суми са включени в таксите, които се показват на потребителите, и включват всички данъци.

Ако акаунтът е неактивен за повече от 12 месеца, SHARESUB може да начисли такса за неактивен акаунт в размер на 1 евро на месец. Освен това всички отказани дялове, които не са предназначени за Собственика на абонамента, също ще бъдат изплатени на комисионите на SHARESUB.

В случай на продължителна неактивност SHARESUB ще направи всичко възможно, за да се увери, че притежателите са все още живи, като направи справка с досиетата на клиентите в Националния регистър за идентификация на физическите лица (RNIPP) на INSEE. SHARESUB също така ще направи всичко възможно, за да информира титулярите на сметки или техните законни представители или правоприемници за неактивния статус на сметките.

В специални случаи могат да се прилагат други такси, изброени в съответните параграфи.

Член 10: Неизпълнение на задълженията, неплатени сметки и възстановяване на суми

Собственикът поема сам разходите по неплатените фактури и се задължава да плати за всички отхвърлени плащания в резултат на спиране на плащанията по използваните от участниците платежни средства.

Собственикът декларира, че е информиран, че SHARESUB извършва проверки на валидността на средствата за плащане, използвани от участниците, и прилага средства, за да гарантира, че заявките са дебитирани, но че SHARESUB при никакви обстоятелства не може да носи отговорност за неплащане от страна на участниците и за последиците, които това може да има за собственика. Въпреки това SHARESUB ще положи всички усилия, за да проследи неуспешните плащания и да информира собственика в случай на неплащане от страна на един от участниците.

Участниците декларират, че са били информирани, че неплащането или отказът на банката им да плати за дадена транзакция може да бъде основание за прекратяване на участието им в споделен абонамент. SHARESUB ще положи максимални усилия, за да информира участниците за неуспешни плащания, така че те да могат да осигурят друго средство за плащане.

В случай на спиране на плащането по платежната карта на Клиента, което води до отхвърляне на последващо плащане за покупка, Клиентът е длъжен да възстанови сумите на SHARESUB и да заплати такса за обработка в размер на 20 EUR. Тази такса е предназначена за покриване на административните разходи за обработка на спрени плащания и отхвърляне на плащания. Клиентът признава и приема, че с предоставянето на своите данни за плащане на Сайта той се задължава да извърши всички плащания за закупените продукти или услуги и упълномощава SHARESUB да събира тези суми с всички средства, с които разполага. Клиентът ще бъде информиран за отхвърлянето на плащането и за приложимите такси за обработка по имейл или чрез друго подходящо средство за комуникация. Неплащането на таксата за кандидатстване ще доведе до спиране на услугите до пълното погасяване на всички дължими плащания.

Член 11: Интелектуална собственост

Потребителите се съгласяват SHARESUB да прехвърли безплатно и за целия свят правата за възпроизвеждане и представяне, включително правата за разпространение, адаптиране и превод, на Потребителското съдържание за използване във всички съществуващи и бъдещи медии. Това прехвърляне се извършва за целия срок на действие на авторското право, както е определено от закона, включително всяко възможно удължаване:

 • права за възпроизвеждане: правото да се възпроизвежда цялото съдържание или част от него на всички горепосочени носители.
 • права на представяне: правото да се представи цялото съдържание или част от него по какъвто и да е начин.
 • права за разпространение: правото за неограничено разпространение на съдържание.
 • права за адаптиране и продължаване: правото да се адаптира съдържанието, включително чрез промяна на представянето му, и да се създава друго съдържание, вдъхновено от съдържанието или частично възпроизвеждащо го.

Потребителите трябва да се уверят, че имат право да извършат това прехвърляне.

Правото на SHARESUB да използва потребителското съдържание по никакъв начин не засяга правата на потребителите за защита на личните данни, както е описано в политиката за поверителност, достъпна чрез горепосочената връзка.

Член 12: Отговорности на SHARESUB

SHARESUB декларира, че прави всичко по силите си, за да осигури сигурен достъп до сайта, но не може да носи отговорност в случай на недостъпност или неправилно функциониране на сайта от време на време, доколкото функционирането му зависи от фактори, върху които SHARESUB няма контрол. Поради това SHARESUB си запазва правото временно да преустанови достъпа до сайта, за да извърши дейности по поддръжка или актуализации. SHARESUB може също така да променя сайта, за да подобри работата му.

SHARESUB не гарантира, че сайтът ще функционира на всички налични на пазара операционни системи, интернет браузъри или компютърно оборудване. Въпреки това, в случай на неизправност, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти по имейл на адрес [email protected], за да ни помогнете да идентифицираме проблема.

В случай на спор с един или повече потребители или посетители на сайта, отговорността на SHARESUB, независимо от основанието, мотивацията или формата на действието, се ограничава до претърпените вреди.

Член 13: Приложимо право и нищожност на клауза

Настоящите Общи условия за ползване се уреждат от френското законодателство. Освен в случай на прилагане на императивен закон (който ще се прилага само в рамките на неговата цел), изрично се посочва, че в случай на спор, свързан с тълкуването, валидността и последиците от настоящите общи условия за ползване, компетентни ще бъдат само съдилищата в Париж. При всички искания обаче първо трябва да се търси решение по взаимно съгласие.

Нищожността, отпадането, липсата на обвързваща сила или неприложимостта на една от клаузите на общите условия за продажба не води до нищожност, отпадане, липса на обвързваща сила или неприложимост на останалите клаузи, които следователно запазват всички свои последици.

Всяко оплакване относно SHARESUB или неговите услуги трябва да бъде изпратено по електронна поща на адрес [email protected], като в темата се посочи “Оплакване”. Жалбите се разглеждат в рамките на 15 работни дни от получаването им.

Член 14: Промени в ОУ

SHARESUB може да променя настоящите Общи условия за ползване по всяко време и без предизвестие; те влизат в сила от момента на публикуването им на Сайта. Всяко използване на Сайта или услугите от потребители или посетители означава приемане на последната публикувана версия на Общите условия за ползване.

Член 15: Изтриване или анулиране на акаунт

Потребителите могат да поискат изтриване на своя акаунт, като изпратят имейл от имейл адреса, съответстващ на техния акаунт, на адрес [email protected] и посочат “изтриване на акаунт” в темата на имейла, или за предпочитане от своя акаунт в менюто “Моят акаунт” > “Предпочитания” > “Изтриване”.

При заявки по имейл, ако акаунтът вече е получавал записи в споделен абонамент, потребителят, който иска да го изтрие, трябва да приложи и снимка на своя документ за самоличност, за да бъде обработена заявката му.

Ако акаунтът на потребителя все още е кредитиран към момента на искането за изтриване :

 • Ако потребителят вече е получил плащания, той ще получи салдото по сметката си след приспадане на таксата за ръчен превод. Таксата е 2 евро.
 • Ако потребителят никога преди не е получавал плащане, той ще получи салдото по сметката си след приспадане на таксата за ръчен превод и таксата за проверка на сметката. Таксата за проверка на сметката е 4 EUR, ако сметката е закрита преди достигане на салдото от 10 EUR, и става безплатна след достигане на салдото от 10 EUR.

Исканията за изтриване се обработват в рамките на 30 дни.

Член 16: Докладване и модериране на съдържание, нередовни сметки и санкции

16.1 Съобщаване за злоупотреба

Sharesub позволява на всеки посетител на сайта да докладва за съдържание, което според него е обидно или нарушава условията за ползване или закона. За да съобщите за обидно съдържание, изпратете имейл на адрес [email protected], като в полето за тема напишете “Report abusive content”. Този имейл трябва да съдържа връзката към рекламата, която изглежда е обидна, както и направените оплаквания. Sharesub ще бъде отговорна за препращането на заявката към потребителя, разпространил неподходящото съдържание, за да може той да го премахне.

Цялото съдържание може да бъде докладвано в съответствие с изискваните правни формалности.

16.2 Sharesub си запазва правото да:

 • да изтрива, без предизвестие, компенсация или право на възстановяване, всяко съдържание и/или реклама, за които е уведомена, че могат да нарушават правата на трета страна и/или че не отговарят на Общите условия за ползване и на закона.
 • да изтрие по всяко време, без компенсация или право на възстановяване на платените от потребителя суми, акаунт, който противоречи на френското законодателство.
 • да спре или забрани достъпа до услугата Sharesub, и по-специално до форума за съобщения, на всеки потребител или рекламодател, който не спазва настоящите Условия за ползване.
 • да спре Профила на Потребител за период от 12 месеца или повече след пускане на Обява, която нарушава права върху интелектуална собственост.

16.3 Такси, прилагани към нередовни сметки

В случай че сметката е в нередовна ситуация и в противоречие с ОУ, но без това да е от такова естество, че да навреди на работата на сайта или на трети страни, на Собственика могат да бъдат наложени допълнителни такси. Те могат да стигнат до задържане на всички средства. Клиентът ще бъде информиран по имейл или по друг начин, избран от Sharesub, и ще може да избере дали да закрие сметката си или да я уреди.

Тези такси ще бъдат приспаднати от преводите, които ще останат окончателно в Sharesub до разрешаването на нередовната ситуация.

16.4 Такси за сериозни нарушения от страна на Потребителя

Sharesub си запазва правото да начисли на потребителя фиксирана наказателна такса в размер на 150 евро в случай на сериозно нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия.

Тези нарушения включват, но не се ограничават до:

 • споделяне на узурпирани сметки,
 • използване на фалшиви документи за самоличност или кражба на самоличност.
 • Или друго престъпление, което може да наруши европейските закони или има за цел да заблуди Sharesub или неговите редовни потребители.

Неустойката в размер на 150 евро ще бъде удържана директно от баланса на потребителя, в зависимост от наличността.

Наложително е да се подчертае, че прилагането на тези такси за обработка по никакъв начин не намалява отговорността на Собственика, не представлява компенсация и не го освобождава от задължението да деактивира своя акаунт, да възстанови получените вноски, както и от всякакви съдебни производства или искове за компенсация.

Ако балансът на Потребителя е недостатъчен за покриване на пълния размер на наказателните такси, цялата налична сума ще бъде удържана, ако е необходимо, чрез отмяна на преводите към сметката на Потребителя, а разликата ще бъде фактурирана на Потребителя, който ще трябва да плати съответната фактура в срок от 30 дни.

Член 17: Хостинг на сайта

Сайтът се хоства от OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Франция За да се свържете с този хост, отидете на http://www.ovh.com/fr/support/

Член 18: Език

В случай на спор относно тълкуването на общите условия или на техния превод се приема, че френската версия на общите условия за ползване има предимство.

Член 19: Търговски марки

Всички търговски марки на трети страни (включително лога и икони), споменати в Сайта, са собственост на съответните им собственици. Потребителят потвърждава, че е информиран, че Sharesub не поддържа търговски отношения и не продава продукти от името на марки, освен ако това не е изрично посочено.