Kasutustingimused

SHARESUB on lihtsustatud aktsiaselts (SAS), mille registrijärgne asukoht on 1ter rue Civiale, 92380 Garches, ja mille kapital on 58 580 eurot. Ta on registreeritud Nanterre’i kaubandus- ja äriregistris numbri 882933732 all. SHARESUB omab ja haldab veebilehte https://www.sharesub.com, mis võimaldab mitmel kasutajal automaatselt jagada oma jooksvate kulude kulusid.

Kõik saidi kasutajad või külastajad peavad lugema neid kasutustingimusi.

Artikkel 1: Mõisted

Sait: viitab veebilehele https://www.sharesub.com

Külastaja: viitab igale isikule, kes külastab veebilehte https://www.sharesub.com ja kes ei ole kasutaja.

Kasutaja: viitab igale isikule, kes on registreeritud veebilehel https://www.sharesub.com.

Jagatud tellimus: viitab korduvale rahakogumisele, mille on korraldanud tellimusomanik.

Omanik: viitab saidil registreeritud kasutajale, kes on loonud jagatud tellimuse.

Osaleja: viitab kasutajale, kes on sõlminud jagatud tellimuse.

Külaline: viitab külalisele või kasutajale, kes on kutsutud liituma omaniku poolt jagatud tellimusega.

Konto: viitab igale veebilehe https://www.sharesub.com kasutajale määratud virtuaalsele kliendiruumile.

Osalus: osaleja poolt omanikule jagatud tellimuse eest korduvalt makstavad summad.

Teenus(ed): viitab teenus(t)ele, mida SHARESUB pakub kasutajatele selle veebisaidi kaudu.

Kasutaja sisu: kogu sisu, mida kasutajad on platvormil esitanud, üles laadinud või loonud, olenemata sellest, kas tegemist on teabe, teksti või piltidega.

Artikkel 2: Üldiste kasutustingimuste kohaldamine ja eesmärk

Käesolevad üldised kasutustingimused reguleerivad veebilehe kasutustingimusi ja kirjeldavad vastastikuseid kohustusi, mille alusel SHARESUB pakub oma teenuseid veebilehe külastajatele ja kasutajatele. Need kehtivad kogu Veebisaidi ja Teenuste kasutamise aja jooksul.

Üldised kasutustingimused tuleb läbi lugeda ja nendega tingimusteta nõustuda, vastasel juhul peab külastaja lõpetama veebilehe sirvimise. Kõik külastajad ja kasutajad kinnitavad, et nad on neid lugenud ja nõustuvad neid järgima.

Artikkel 3: Suutlikkus ja abikõlblikkus

Kõik veebilehe külastajad ja kasutajad kinnitavad, et nad on õiguslikult võimelised võtma kohustusi käesolevate üldiste kasutustingimuste alusel. Kui külastaja või kasutaja ei ole täielikult teovõimeline, peab ta veebilehelt lahkuma või saama oma seadusliku esindaja nõusoleku.

Kasutajaks saamiseks peate olema üle 16-aastane.

Kõik veebilehe külastajad või kasutajad deklareerivad, et nad on füüsilised isikud, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvas riigis või kolmandas riigis, kus kehtivad samad kohustused rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse osas, olenemata sellest, kas nad tegutsevad enda või juriidilise isiku nimel.

Artikkel 4: Saidi registreerimine

Saidi kasutajaks saamiseks peate täitma registreerimisvormi, mis on kättesaadav saidi avalehelt või jagatud tellimuse loomisel. Registreerimise käigus tagab külastaja edastatavate andmete õigsuse ning peab nõustuma SHARESUBi üldiste kasutustingimustega ning finantsandmeid ja -tehinguid haldava makseteenuse pakkuja STRIPE üldiste kasutustingimustega. Kui see vorm on täidetud ja kinnitatud, peab kasutaja kinnitama oma konto, saates e-kirja oma esitatud aadressile (välja arvatud ühendused kolmandate isikute teenuste kaudu).

Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt oma sisselogimisandmete eest, mis koosnevad e-posti aadressist ja paroolist, ning oma konto kasutamise eest. SHARESUB ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad kasutaja sisselogimisandmete kasutamisest kolmanda isiku poolt ja/või kasutaja sisselogimisandmete kadumisest.

Samuti tunnistab kasutaja, et veebilehe kasutamine pakub alternatiivset lahendust teiste kasutajate pakutavate kannete kättesaamiseks, kuid see lahendus ei asenda muid lahendusi nende kättesaamiseks.

Saidi kasutajaks saades kohustute kasutama saidi teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel ja heade kommete kohaselt ning garanteerite SHARESUBile, et kolmandad osapooled ei hakka teenuste kasutamisega seoses kaebusi esitama.

SHARESUB või selle teenusepakkuja STRIPE võib registreerimistaotluse tagasi lükata ilma selgitusi esitamata ja ilma, et see annaks õiguse mis tahes hüvitisele. SHARESUBi klienditeenindus jätab endale õiguse nõuda vajaduse korral täiendavaid identifitseerimisandmeid ja tõendavaid dokumente.

Kasutajatel on rangelt keelatud omada Veebisaidil mitut kontot, isegi erinevate identifikaatoritega. Igal füüsilisel või juriidilisel isikul võib olla ainult üks konto. Iga rikkumine võib kaasa tuua konto(de) deaktiveerimise ja SHARESUBi klienditeeninduse poolt ebakorrektseks peetavate kannete tagasimaksmise.

Artikkel 5: Jagatud tellimuse loomine ja haldamine

5.1 Loomine

Kasutajad, kes on õigesti sisse logitud ja tuvastatud, saavad pärast üldiste kasutustingimuste aktsepteerimist vabalt luua jagatud tellimuse. Uue konto loomisel peab kasutaja täitma kohustuslikud väljad:

 • Tellimuskategooria, millesse see kuulub
 • Jagatud tellimuse nimi
 • Tellimuse ja jagatud kulude selgesõnaline kirjeldus, milles on märgitud ka kõik piirangud ja tingimused, mis puudutavad juurdepääsu tellimusele.
 • Jagatud tellimuse korraldaja täisnimi
 • Osalejatelt nõutava toetuse suurus ja valuuta
 • Lubatud osalejate maksimaalne arv
 • Osalemise korduvus (iganädalane, igakuine, kvartaalne)
 • Osalemise jagamise mudel osalejate vahel
 • Kogu teave, mis on vajalik selleks, et tagada, et kaastellijad saaksid kasu jagatud tellimusest tulenevatest eelistest. Need kuvatakse kasutajatele alles siis, kui nad on kinnitanud oma kohustust jagatud tellimusele.
 • Kestus ei ole kohustuslik, kuna saate tellimise igal ajal oma kontolt lõpetada.

Jagatud liitumise nimi ja kirjeldus ning omaniku täisnimi tuleb hoolikalt täita. Need väljad määravad kindlaks osaliste poolt jagatud tellimuse omanikule antud volituse eesmärgi. Nende sisu eest vastutab üksnes korraldaja.

Esitatud teave peab tegelikult võimaldama kaastellijatele juurdepääsu teenusele, välja arvatud juhul, kui see on võimatu (kutse nõutav).

Omanik kohustub tagama, et osaluste summast tulenev märkimishind vastab teenuse tegelikule hinnale, mida ta osalejatega jagab, ning mitte kasutama seda tuluallikana. SHARESUBi teenuste kasutamine piirdub kulude hüvitamisega.

Omanik kohustub samuti mitte andma eksitavat teavet tellimuse ja selle hinna kohta. Mis tahes kuritarvitamise eest võidakse karistada konto sulgemise ja vastutusele võtmisega.

Omanik kohustub samuti esitama tõendavad dokumendid, mis tõendavad tema poolt jagatud kulude tegelikku olemust. Neid võib taotleda SHARESUBi klienditeenindus iga jagatud tellimuse puhul.

Samuti volitab omanik SHARESUBi klienditeenindust kontrollima esitatud teavet ja hankima tõendavaid dokumente automaatselt või käsitsi. Samuti võimaldab see automatiseeritud kontrolliprotsesse automaatselt läbi viia.

Jagatud tellimuse loomisega saab omanik privaatse kutselinki, mida saab edasi anda inimestele, kellega ta soovib jagada oma tellimuse kulusid.

5.2 Juhtimine

Kui jagatud tellimus on loodud, saab omanik :

 • Kutsuge kasutajaid või külastajaid liituma oma tellimusega.
 • Vaadake teiste kasutajate tehtud makseid
 • Lõpetage jagatud tellimus igal ajal. See sulgemine on lõplik ja toob kaasa osalejate maksete lõpetamise.
 • Suhtle osalejatega turvalise chat’i kaudu.
 • Muuda tellijate tellimusandmeid.
 • Koguda tellija sissekannete summasid, tingimusel, et tellija kontole kogunenud sissekannete summa on saavutanud vähemalt 10 eurot eurodes tehtud sissekannete puhul või 10 dollarit USA dollarites tehtud sissekannete puhul.
 • Võtke ühendust SHARESUBi klienditeenindusega e-posti aadressil [email protected] :
  • tellimuse tühistamine, kui summat ei ole veel makstud. Seda toimingut saab teha ka otse tellimuse “Halda” lehel.
  • teatavate osalejate tagasivõtmine

5.3 Vastutus

Jagatud tellimuse omanik vastutab selle haldamise eest. Ta peab tagama, et viimane vastab kehtivatele eeskirjadele ja et kõik ühispaketi elemendid on heade omadustega. Nad kohustuvad mitte avaldama ebasündsat või ebaseaduslikku sisu ning teatama igast sobimatust käitumisest Secure Chat’is SHARESUBi klienditeenindusele, kes võib seda modereerida.

5.4 Jagatud tellimused keelatud

Looja kohustub mitte korraldama ebaseaduslikke jagatud tellimusi. Eelkõige loetakse nõuetele mittevastavateks tellimusteks jagatud tellimusi, mis annavad juurdepääsu ebaseaduslikele teenustele või teenustele, mille üldised müügitingimused ei luba jagamist.

Samuti kohustub looja mitte korraldama jagatud tellimusi:

 • põhineb tasuta või prooviteenustel.
 • kaubandusliku kasu saamiseks.
 • tellimustega, mille puhul ta ei ole ostja

Keelatud on ka allpool loetletud tegevuste või sisuga seotud jagatud tellimused, ilma et see loetelu oleks ammendav:

 • seotud relvade, narkootikumide ja pedofiiliaga
 • hasartmängud
 • kupeldamine või saatmine
 • terrorismi või vägivalla propageerimine või rahastamine
 • rassilise vihkamise või diskrimineerimise edendamine
 • pornograafia
 • astroloogia või ennustamine
 • mis on seotud vangide abistamisega tegelevate ühingute, usuliste ühenduste või kultusasutusi rahastavate ühingutega
 • seotud ühendustega, mis tegutsevad isegi aeg-ajalt lahingutegevusega seotud tsoonides
 • seotud väärismetallide ja -kivide müügiga

SHARESUB jätab endale õiguse peatada jagatud tellimus igal ajal ja mis tahes põhjusel ning peatada looja konto, kui käesolevate kasutustingimuste rikkumine või kui osalejad esitavad ettevõtte klienditeenindusele negatiivseid teateid. See ei anna õigust hüvitisele.

SHARESUB jätab endale ka õiguse blokeerida kogutud vahendeid määramata ajaks ja jätab endale õiguse hüvitada osalejatele, välja arvatud haldustasu eest nõutav komisjonitasu.

5.5 Teenuse keelatud kasutusviisid

Igasugune teenuse kasutamine, mis on vastuolus allpool toodud kohustustega, on keelatud:

 • Tellimuse omanik kohustub mitte võtma seda tellimust ise, oma konto või teise konto kaudu.
 • Omanik kohustub samuti mitte pakkuma oma kaastellijatele tasu väljaspool platvormi.
 • Omanik kohustub mitte looma mitmeid kontosid, et pakkuda kirjeid rohkematele tellimustele kui lubatud kvoot.
 • Kasutajad nõustuvad pidama oma vahetusi Sharesubi pakutavas tellimusvestluses, et klienditeenindus saaks modereerida selle sisu ja tuvastada mis tahes sobimatu sisu.
 • Osalejad kohustuvad mitte sooritama ühtegi ostu, mis on seotud abonementide teenustega, ning hüvitama omanikele selle kohustuse rikkumise korral kogu summa.

Iga rikkumine võib kaasa tuua konto(de) deaktiveerimise ja SHARESUBi klienditeeninduse poolt ebakorrektseks peetavate kannete tagasimaksmise.

Artikkel 6: Osalemine ühispakendis

6.1 Aktsiate maksmine

Jagatud tellimuse külalised saavad SHARESUBilt e-kirja või privaatse lingi, mille saadab otse tellimuse omanik mis tahes sobival viisil, või leiavad tellimuse avalikest nimekirjadest. Külaline võib seejärel registreeruda veebilehe kasutajaks ja osaleda jagatud tellimusprogrammis ilma kohustusteta. Seejärel esitavad nad oma kontaktandmed ja registreerivad oma pangakaardi, et tasuda oma sissekannete eest. Osaleja volitab Sharesubi debiteerima tema maksevahendeid märkimises märgitud summade ja sagedusega.

Jagatud liitumistasud, millele lisanduvad SHARESUBi tasud, arvestatakse kasutaja maksekaardilt maha vastavalt omaniku määratud ajavahemikule (nädal, kuu, kvartal) ilma ajalise piiranguta.

Esimese perioodi eest maksab liige ainult jooksva perioodi proportsionaalse osa, kuna maksed tehakse kindlaksmääratud kuupäeval. Erandina artiklist 9 koosneb esialgne makse seega osalusest, mis vastab registreerimise kuupäeva ja perioodi lõpu kuupäeva vahelisele ajale, ülejäänud summa jääb SHARESUBile komisjonitasuna. Sellele perioodile vastav summa esitatakse arve isegi siis, kui tellija otsustab tellimusest loobuda, välja arvatud juhul, kui tellija on esitanud põhjendatud nõude ja klienditeenindus on selle nõude kinnitanud.

Osaleja kohustub mitte ostma lisateenuseid tellimusele, kui juurdepääs sellele tellimusele võimaldab täiendavaid tasulisi võimalusi tellida. Selle reegli mittetäitmise korral kohustub klient hüvitama omanikule tekkinud lisakulud täies ulatuses ning see hüvitis võetakse tema maksekaardilt või mis tahes muult maksevahendilt, mille ta kohustub SHARESUBi käsutusse andma. Ta nõustub, et nendele tasudele lisandub artiklis 9 sätestatud SHARESUBi komisjonitasu ning 20 euro suurune lisatasu erakorraliste töötlemiskulude eest. Kui grupis osalejate vahel tekib lahkarvamusi seoses vastutusega tekkinud kulude eest, nõustuvad kasutajad vastutama tekkinud kulude eest solidaarselt ja nõustuvad järgima SHARESUBi poolt läbiviidavat vahekohtumenetlust.

6.2 Tagasivõtmine

Osalejad võivad taotleda oma osaluse tühistamist 1 tunni jooksul pärast tellimusele registreerumist. See tuleb saata viivitamata e-posti aadressil [email protected]. Taganemise korral tagastatakse osavõtutasu summa viieteistkümne (15) päeva jooksul. SHARESUBile makstud komisjonitasu ei saa aga mingil juhul tagasi maksta.

Klient ei saa kasutada oma taganemisõigust Prantsuse tarbijakoodeksi artiklis L221-28 sätestatud juhtudel, eelkõige enne taganemisperioodi lõppu täielikult teostatud tellimuste puhul, mis kehtib juhul, kui juurdepääsuteave on esitatud. Klienti teavitatakse sellest ja ta kinnitab seda tellimuse esitamisel, loobudes sellega oma taganemisõigusest.

Osaleja vastutab oma osaluse tühistamise tagajärgede eest üksnes jagatud tellimuse omaniku ees.

6.3 Ettevõtete lõpetamine

Osaleja algatusel

Osalejad, kes soovivad osalemise lõpetada, saavad igal ajal ühisest tellimusest loobuda, klõpsates nupul “Lõpeta tellimus”. See toiming teavitab tellija omanikku, kes peab seejärel kohe juurdepääsu tellimusele deaktiveerima.

Jagatud liikmemaksus osalemise lõpetamine tähendab, et rahalist toetust ei uuendata järgmiseks perioodiks, kuid osaleja vastutab jätkuvalt kogu jooksva perioodi panuse eest, mis tahes alanud perioodi eest, mis kuulub tasumisele. Seega loobub ta sissemaksest selle aja eest, mil ta ei saa teenistusest kasu.

Osalejat teavitatakse käesolevaga ja ta nõustub selgesõnaliselt sellega, et iga hilinenud osaluse osaline või täielik tasumine tähtajaks toob automaatselt kaasa tema juurdepääsu peatamise jagatud tellimusele ning seda loetakse tema algatusel toimuva osalemise lõpetamiseks.

Omaniku algatusel

Kui omanik lõpetab jagatud tellimuse, teavitab SHARESUB sellest viivitamata osalejaid. Sellisel juhul võib omanik viivitamatult peatada juurdepääsu tellimusele ja osaleja maksab ainult jooksva perioodi proportsionaalset summat ning ülejäänud osa makstakse tagasi osaleja makseviisile.

Selleks, et takistada prooviperioodi ajal tellimuslepingute jagamist ja vähendada kõigile valusat lühiajalist jagamist, ei maksta tellimuslepingute omanikule makseid selle kuu eest, mil tellimusleping lõpetatakse, kui see toimub vähem kui 3 kuud pärast jagamise algust, kaasa arvatud.

6.4 Tariifi- ja viitemuudatused

Kasutajat teavitatakse tellimuslepingute hinnavaramu kättesaadavusest, mis tehakse kättesaadavaks kuulutuse loomisel, et säästa aega kuulutuse avaldamisel.

Kasutajad deklareerivad, et nad kasutavad seda omal vastutusel, kuna SHARESUB ei garanteeri esitatud teabe täpsust.

Kui hinnahoidla hinnad muutuvad, mõjutab see kõiki selle hoidlaga seotud tellimusi. Osalejad nõustuvad muudatustega oma kannete hinnas ja omanikud nõustuvad muudatustega oma kuulutustes. SHARESUB annab endast parima, et teavitada kasutajaid, keda hinnamuutused mõjutavad.

Artikkel 7: Klientide teadmised ja isikusamasuse kontrollimine

Terrorismi rahastamise, rahapesu ja pettuse vastase võitluse raames peavad SHARESUB ja tema partner STRIPE kontrollima kasutajate isikuid, kes ületavad teatud piirmäärad, või kohe pärast nende registreerimist vastavalt 2. septembri 2009. aasta dekreedi nr 2009-1087 ja sama kuupäeva majandusministri määruse sätetele, millega rakendatakse rahandus- ja finantsseadustiku artiklit R.561-12.

Kasutajad nõustuvad esitama SHARESUBile ja selle partnerile STRIPE oma konto kinnitamiseks ja neile makstud osaluste summade kättesaamiseks isikut tõendavad dokumendid ja aadressitõendi või muud dokumendid, mis tõendavad nende isikusamasust. Need dokumendid võib kasutaja saata veebilehe kaudu või e-postiga aadressil [email protected]. Teavet dokumentide kontrollimise ja kinnitamise kohta saab vaadata kasutaja konto jaotisest “Identiteet ja kontrollimine”.

SHARESUB jätab endale õiguse peatada kõik ülekanded kasutajate kontole, kes ei suuda esitada asjakohast tõendit, ja tagastada kõik kasutaja saadud sissemaksed, ilma et see annaks õiguse hüvitisele.

Artikkel 8: Ühislepinguga liitumise eelised

Omanik on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et osalejad saaksid oma liitumisest kasu ja et nende kontole kogutud raha kasutataks nõuetekohaselt. Ta kohustub osalejate ees kasutama seda vastavalt iga osaleja antud volitustele ja andma osalejatele nende ühispaketi tellimusest tulenevat kasu, nagu on reklaamitud kirjelduses, millega osalejad on saanud tutvuda.

Osalejate teavitamata jätmine või mis tahes eksitav või ebatäielik teave võib kaasa tuua osalejatele tagasimaksete tegemise pärast SHARESUBi klienditeeninduse poolt teostatud analüüsi. Osalejaid kutsutakse üles vahetama Omanikuga teavet turvalises jututuppa ja võtma ühendust klienditeenindusega aadressil [email protected], esitades tellimuse nime, Omaniku nime ja täpsustades vaidluse elemendid.

Osalejad kinnitavad, et neid on teavitatud sellest, et SHARESUB ei vastuta omaniku poolt kogutud vahendite kasutamise ja sihtkoha eest ega omaniku poolt kirjeldatud tellimusteenuste kasutamise ja kasutamise eest kasutajate poolt. Need tulenevad omaniku ja osalejate vahelisest kokkuleppest, mis tuleneb teenuse esitamisest omaniku poolt ja selle aktsepteerimisest osalejate poolt. Kui osalejate vahel tekib erimeelsusi, võivad osalejad oma osaluse vastavalt üldistele kasutustingimustele tagasi võtta.

Artikkel 9: SHARESUBi teenuste hinnad

SHARESUBi teenuste eest esitatakse arve osalejatele, kes liituvad jagatud tellimusega. Komisjonitasu võetakse iga uuendatud finantstehingu (iga osalemise) eest ja see koosneb komisjonitasust, mida kohaldatakse tehingu kogusummale, mille suurus on :

 • 0,49 fikseeritud tasu, millele lisandub 4,9% tehingu summast Prantsusmaal eurodes tehtud tehingute puhul.
 • Muude riikide või teistes valuutades tehtavate tehingute puhul vaadake palun allpool esitatud tasude tabelit. Pange tähele, et kui ostate muus riigis kui teie koduriigis, võivad selle riigi tasud kehtida, eriti muude valuutade puhul.

Need summad sisalduvad kasutajatele kuvatavates tasudes ja sisaldavad kõiki makse.

Kui konto on mitteaktiivne rohkem kui 12 kuud, võib SHARESUB nõuda mitteaktiivse konto tasu 1 € kuus. Lisaks makstakse kõik loovutatud osalused, mis ei ole mõeldud märkimise omanikule, ka SHARESUBi komisjonidele.

Pikaajalise tegevusetuse korral teeb SHARESUB kõik endast oleneva, et veenduda, et kaardiomanikud on veel elus, tehes ristviited klienditoimikutele INSEE riikliku füüsiliste isikute tuvastamise registriga (RNIPP – National Register of Identification of Natural Persons). SHARESUB teeb samuti kõik endast oleneva, et teavitada kontoomanikke või nende seaduslikke esindajaid või õigusjärglasi kontode mitteaktiivsusest.

Erijuhtudel võidakse kohaldada muid tasusid, mis on loetletud asjakohastes punktides.

Artikkel 10: Makseviivitused, tasumata arved ja tagasimaksed

Omanik kannab ise kõik tasumata arvete kulud ja kohustub tasuma kõigi maksete tagasilükkamise eest, mis tulenevad osalejate poolt kasutatud maksevahendite maksmise peatamisest.

Omanik kinnitab, et teda on teavitatud sellest, et SHARESUB kontrollib osalejate poolt kasutatavate maksevahendite kehtivust ja rakendab vahendeid, mis tagavad, et sissekanded debiteeritakse, kuid SHARESUB ei saa mingil juhul vastutada osalejate makseviivituse eest ja selle võimalike tagajärgede eest omanikule. SHARESUB teeb siiski kõik endast oleneva, et jälgida ebaõnnestunud makseid ja teavitab omanikku, kui üks osalejatest ei maksa.

Osalejad kinnitavad, et neid on teavitatud sellest, et maksmata jätmine või nende panga keeldumine tehingu eest tasumisest võib olla põhjuseks nende osalemise lõpetamiseks jagatud märkimises. SHARESUB teeb kõik endast oleneva, et teavitada osalejaid maksehäiretest, et nad saaksid pakkuda muud maksevahendit.

Juhul, kui kliendi maksekaardi makse peatamine toob kaasa ostu hilisema makse tagasilükkamise, on klient kohustatud hüvitama summad SHARESUBile ja tasuma 20 euro suuruse töötlemistasu. See tasu on ette nähtud maksete peatamise ja maksete tagasilükkamise halduskulude katmiseks. Klient tunnistab ja aktsepteerib, et oma makseandmeid veebilehel esitades kohustub ta tasuma kõik ostetud toodete või teenuste eest tehtud maksed ning volitab SHARESUBi neid summasid mis tahes tema käsutuses olevate vahenditega sisse nõudma. Klienti teavitatakse makse tagasilükkamisest ja kohaldatavatest töötlemistasudest e-posti teel või muul asjakohasel viisil. Taotluslõivu tasumata jätmise korral peatatakse teenuste osutamine, kuni kõik tasumata maksed on täielikult tasutud.

Artikkel 11: Intellektuaalomand

Kasutajad nõustuvad sellega, et SHARESUB annab tasuta ja kogu maailma ulatuses üle reprodutseerimis- ja esindusõigused, sealhulgas levitamise, kohandamise ja tõlkimise õigused, mis on mõeldud kasutamiseks kõikides olemasolevates ja tulevastes meediakanalites. See loovutamine toimub kogu autoriõiguse kehtivusajaks, nagu on määratletud seaduses, sealhulgas võimalikuks pikendamiseks:

 • reprodutseerimisõigused: õigus reprodutseerida kogu sisu või osa sellest kõigil eespool nimetatud andmekandjatel.
 • esindusõigused: õigus esitada kogu sisu või osa sellest mis tahes viisil.
 • levitamisõigused: õigus levitada sisu piiramatult.
 • kohandamis- ja jätkamisõigused: õigus kohandada sisu, sealhulgas muuta selle esitusviisi, ja luua muud sisu, mis on inspireeritud sellest sisust või osaliselt seda jäljendav.

Kasutajad peavad tagama, et neil on õigus sellist ülekannet teha.

SHARESUBi õigus kasutada kasutajamaterjali ei mõjuta mingil viisil kasutajate õigust isikuandmete kaitsele, nagu on kirjeldatud eespool nimetatud lingi kaudu kättesaadavas privaatsuspoliitikas.

Artikkel 12: SHARESUBi kohustused

SHARESUB kinnitab, et ta teeb kõik endast oleneva, et tagada turvaline juurdepääs veebilehele, kuid ei saa vastutada selle eest, kui veebileht on aeg-ajalt kättesaamatu või ei toimi, kuna selle toimimine sõltub teguritest, mille üle SHARESUBil puudub kontroll. Seetõttu jätab SHARESUB endale õiguse ajutiselt peatada juurdepääs veebilehele, et teostada hooldustöid või uuendusi. SHARESUB võib ka muuta veebilehte, et parandada selle toimimist.

SHARESUB ei garanteeri, et veebileht töötab kõigis turul saadaolevates operatsioonisüsteemides, internetibrauserites või arvutiseadmetes. Rikke korral võite siiski võtta ühendust klienditeenindusega e-posti aadressil [email protected], et aidata meil probleemi tuvastada.

Ühe või mitme kasutaja või veebilehe külastajaga tekkinud vaidluse korral piirdub SHARESUBi vastutus, olenemata hagi põhjusest, motivatsioonist või vormist, kantud kahjuga.

Artikkel 13: Kohaldatav õigus ja klausli tühisus

Käesolevate üldiste kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Prantsuse õigust. Välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kohustuslikku seadust (mida kohaldatakse ainult selle eesmärgi ranges ulatuses), on selgesõnaliselt sätestatud, et käesolevate üldiste kasutustingimuste tõlgendamise, kehtivuse ja tagajärgedega seotud vaidluste korral on pädevad ainult Pariisi kohtud. Kõik taotlused peavad siiski kõigepealt püüdma leida sõbraliku lahenduse.

Üldiste müügitingimuste ühe tingimuse tühisus, aegumine, siduvuse puudumine või jõustamatus ei too kaasa teiste tingimuste tühisust, aegumist, siduvuse puudumist või jõustamatust, mistõttu jäävad kõik nende tingimused kehtima.

Kõik kaebused SHARESUBi või selle teenuste kohta tuleb saata e-posti aadressil [email protected], märkides teemasse “Complaint”. Kaebusi käsitletakse 15 tööpäeva jooksul alates nende kättesaamisest.

Artikkel 14: Muudatused üldiste rakendussätete osas

SHARESUB võib neid üldisi kasutustingimusi igal ajal ja ilma ette teatamata muuta; need jõustuvad kohe, kui need on veebilehel avaldatud. Veebisaidi või teenuste kasutamine kasutajate või külastajate poolt tähendab üldiste kasutustingimuste viimase avaldatud versiooni aktsepteerimist.

Artikkel 15: Konto kustutamine või tühistamine

Kasutajad saavad taotleda oma konto kustutamist, saates oma kontole vastavast e-posti aadressist e-kirja aadressile [email protected] ja märkides e-kirja teemasse “konto kustutamine” või eelistatult oma konto menüüst Minu konto > Eelistused > Kustutamine.

Kui e-posti taotluste puhul on konto juba saanud sissekandeid jagatud tellimusele, peab kustutamist sooviv kasutaja taotluse töötlemiseks lisama ka foto oma isikutunnistusest.

Kui kasutaja konto on kustutamistaotluse esitamise ajal veel krediteeritud :

 • Kui kasutaja on juba makseid saanud, saab ta oma konto saldo pärast käsitsi ülekandmise tasu mahaarvamist. Tasu on 2 eurot.
 • Kui kasutaja ei ole kunagi varem makseid saanud, saab ta oma konto saldo pärast käsitsi ülekandmise tasu ja konto kontrollimise tasu mahaarvamist. Konto kontrollimise tasu on 4 eurot, kui konto suletakse enne 10-eurose saldo saavutamist, ja muutub tasuta, kui 10-eurone tasumisele kuuluv saldo on saavutatud.

Kustutamistaotlusi töödeldakse 30 päeva jooksul.

Artikkel 16: Aruandlus ja sisu kontrollimine, ebaregulaarne raamatupidamisarvestus ja karistused

16.1 Kuritarvitamisest teatamine

Sharesub võimaldab igal saidi külastajal teatada mis tahes sisust, mida ta peab kuritarvituslikuks või mis rikub kasutustingimusi või seadust. Kui soovite teatada kuritarvituslikust sisust, saatke palun e-kiri aadressil [email protected], mille teemaks on “Report abusive content” (teatage kuritarvituslikust sisust). See e-kiri peaks sisaldama linki reklaamile, mis tundub olevat kuritarvitav, ning esitatud kaebusi. Sharesub edastab taotluse ebasobiva sisu levitanud kasutajale, et ta saaks sisu eemaldada.

Kogu sisu saab esitada vastavalt nõutavatele õiguslikele formaalsustele.

16.2 Sharesub jätab endale õiguse:

 • kustutada ilma etteteatamise, hüvitise või tagasimaksmise õiguseta mis tahes sisu ja/või reklaami, millest talle on teatatud ja mis võib rikkuda kolmanda isiku õigusi ja/või mis ei vasta üldistele kasutustingimustele ja seadusele.
 • kustutada igal ajal ilma hüvitise või kasutaja poolt makstud summade tagasimaksmise õiguseta konto, mis on vastuolus Prantsuse seadustega.
 • peatada või keelata juurdepääsu Sharesubi teenusele, eelkõige teadetetahvlile, mis tahes kasutajale või reklaamijale, kes ei järgi neid kasutustingimusi.
 • peatada kasutaja konto 12 kuuks või kauemaks pärast intellektuaalomandi õigusi rikkuva kuulutuse avaldamist.

16.3 Ebaregulaarsete kontode suhtes kohaldatavad tasud

Juhul kui konto on ebaregulaarses olukorras ja vastuolus üldiste kasutajatingimustega, kuid ilma et see kahjustaks veebilehe või kolmandate isikute toimimist, võidakse omaniku suhtes kohaldada lisatasusid. Need võivad minna nii kaugele, et kõik rahalised vahendid võidakse kinni pidada. Klienti teavitatakse sellest e-posti teel või muul Sharesubi poolt valitud viisil ning tal on võimalus valida, kas ta sulgeb oma konto või korrastab selle.

Neid tasusid kohaldatakse ülekannete mahaarvamise kaudu, mis jääb lõplikult Sharesubile, kuni ebaregulaarne olukord on lahendatud.

16.4 Tasud kasutaja tõsiste rikkumiste eest

Sharesub jätab endale õiguse nõuda kasutajalt käesolevate tingimuste tõsise rikkumise korral 150 euro suurust fikseeritud trahvi.

Need rikkumised hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • jagades ära kasutatud kontosid,
 • võltsitud isikut tõendavate dokumentide kasutamine või identiteedivargused
 • või mis tahes muu õigusrikkumine, mis võib rikkuda Euroopa õigusakte või mille eesmärk on Sharesubi või selle tavakasutajate eksitamine.

Trahvimakse, mille suurus on 150 eurot, arvatakse maha otse kasutaja saldost, kui see on saadaval.

On oluline rõhutada, et nende töötlemistasude kohaldamine ei vähenda mingil viisil omaniku vastutust ega kujuta endast hüvitist ega vabasta teda oma konto deaktiveerimisest, saadud sissemaksete tagasimaksmisest ega mis tahes kohtumenetlustest või hüvitusnõuetest.

Kui kasutaja saldo ei ole piisav, et katta kogu trahvikulude summa, arvatakse kogu olemasolev summa maha, vajadusel tühistades ülekandeid kasutaja kontole, ning vahe esitatakse kasutajale arve, mille ta peab tasuma 30 päeva jooksul.

Artikkel 17: Saitide majutamine

Veebilehte haldab OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Prantsusmaa Võtke ühendust selle majutusasutusega aadressil http://www.ovh.com/fr/support/.

Artikkel 18: Keeled

Kui tekib vaidlusi üldtingimuste tõlgendamise või nende tõlkimise üle, on kokku lepitud, et üldtingimuste prantsuskeelne versioon on ülimuslik.

Artikkel 19: Kaubamärgid

Kõik saidil viidatud kolmandate isikute kaubamärgid (sealhulgas logod ja ikoonid) on nende vastavate omanike omand. Kasutaja kinnitab, et teda on teavitatud sellest, et Sharesub ei ole ärisuhetes ega turusta tooteid kaubamärkide nimel, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt sätestatud.