Podmienky používania

SHARESUB je zjednodušená akciová spoločnosť (SAS) so sídlom na adrese 1ter rue Civiale, 92380 Garches a kapitálom 58 580 EUR. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri v Nanterre pod číslom 882933732. Spoločnosť SHARESUB vlastní a spravuje webovú stránku https://www.sharesub.com, ktorá umožňuje viacerým používateľom automaticky zdieľať náklady na svoje pravidelné výdavky.

Všetci používatelia alebo návštevníci stránky si musia prečítať tieto podmienky používania.

Článok 1: Definície

Miesto: odkazuje na webovú lokalitu https://www.sharesub.com

Návštevník: označuje akúkoľvek osobu, ktorá pristupuje na webovú stránku https://www.sharesub.com a nie je používateľom.

Používateľ: označuje akúkoľvek osobu zaregistrovanú na webovej stránke https://www.sharesub.com.

Spoločné predplatné: označuje opakované vyberanie peňazí, ktoré organizuje vlastník predplatného.

Vlastník: označuje používateľa registrovaného na stránke, ktorý vytvoril zdieľané predplatné.

Účastník: označuje používateľa, ktorý si predplatil zdieľané predplatné.

Hosť: označuje návštevníka alebo používateľa, ktorého vlastník pozval, aby sa pripojil k odberu.

Účet: označuje virtuálny zákaznícky priestor pridelený každému používateľovi webovej stránky https://www.sharesub.com.

Účasť: sa vzťahuje na sumy, ktoré Účastníci pravidelne platia Vlastníkovi za Spoločné predplatné.

Služba(-y): odkazuje na službu(-y), ktorú(-é) SHARESUB poskytuje používateľom prostredníctvom tejto webovej stránky.

Obsah používateľa: sa vzťahuje na všetok obsah poskytnutý, nahraný alebo vytvorený používateľmi na platforme, či už ide o informácie, text alebo obrázky.

Článok 2: Uplatňovanie a účel všeobecných podmienok používania

Tieto všeobecné podmienky používania upravujú podmienky používania stránky a opisujú vzájomné záväzky, na základe ktorých spoločnosť SHARESUB ponúka svoje služby návštevníkom a používateľom stránky. Platia počas celého obdobia používania Webových stránok a Služieb.

Všeobecné podmienky používania je potrebné si prečítať a prijať bez výhrad, v opačnom prípade musia návštevníci prestať s prehliadaním stránky. Všetci návštevníci a používatelia vyhlasujú, že si ich prečítali a súhlasia s ich dodržiavaním.

Článok 3: Kapacita a oprávnenosť

Všetci návštevníci a používatelia stránky vyhlasujú, že sú právne spôsobilí prijímať záväzky podľa týchto všeobecných podmienok používania. Ak návštevník alebo používateľ nie je plne spôsobilý na právne úkony, musí opustiť stránku alebo získať súhlas svojho zákonného zástupcu.

Aby ste sa mohli stať používateľom, musíte mať viac ako 16 rokov.

Všetci návštevníci alebo používatelia stránky vyhlasujú, že sú fyzickými osobami s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý patrí do Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo v tretej krajine, ktorá má rovnaké povinnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, bez ohľadu na to, či konajú sami za seba alebo v mene právnickej osoby.

Článok 4: Registrácia lokality

Ak sa chcete stať používateľom stránky, musíte vyplniť registračný formulár, ktorý je prístupný na domovskej stránke stránky alebo pri vytváraní zdieľaného predplatného. Počas tejto registrácie návštevník ručí za správnosť údajov, ktoré odovzdáva, a musí akceptovať všeobecné podmienky používania SHARESUB, ako aj všeobecné podmienky používania STRIPE, poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude spravovať finančné údaje a transakcie. Po vyplnení a potvrdení tohto formulára musí používateľ potvrdiť svoje konto zaslaním e-mailu na adresu, ktorú zadal (okrem pripojení prostredníctvom služieb tretích strán).

Používatelia sú výlučne zodpovední za svoje prihlasovacie údaje, ktoré pozostávajú z e-mailovej adresy a hesla, a za používanie svojho účtu. Spoločnosť SHARESUB nemôže niesť zodpovednosť za dôsledky použitia prihlasovacích údajov Používateľa treťou stranou a/alebo za stratu prihlasovacích údajov Používateľa.

Používateľ tiež berie na vedomie, že používanie stránky ponúka alternatívne riešenie prístupu k záznamom ponúkaným inými používateľmi, ale že toto riešenie nenahrádza iné riešenia prístupu k nim.

Tým, že sa stanete používateľom stránky, zaväzujete sa používať služby stránky len na zákonné účely a v súlade s dobrými mravmi a ručíte za to, že spoločnosť SHARESUB nebude mať žiadne nároky alebo žaloby zo strany tretích strán týkajúce sa používania služieb.

Spoločnosť SHARESUB alebo jej poskytovateľ služieb STRIPE môže odmietnuť žiadosť o registráciu bez uvedenia akéhokoľvek vysvetlenia a bez toho, aby to predstavovalo nárok na akúkoľvek náhradu. Zákaznícky servis spoločnosti SHARESUB si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade potreby ďalšie identifikačné údaje a podporné dokumenty.

Používateľom je prísne zakázané mať na stránke viacero účtov, a to aj s rôznymi identifikátormi. Každá fyzická alebo právnická osoba môže mať len jeden účet. Akékoľvek porušenie môže mať za následok deaktiváciu účtu(-ov) a vrátenie vstupov, ktoré zákaznícky servis spoločnosti SHARESUB považuje za neregulárne.

Článok 5: Vytvorenie a správa zdieľaného odberu

5.1 Vytvorenie

Používatelia, ktorí sú správne prihlásení a identifikovaní, môžu po prijatí všeobecných podmienok používania voľne vytvoriť zdieľané predplatné. Pri vytváraní nového účtu musí používateľ vyplniť povinné polia:

 • Kategória predplatného, do ktorej patrí
 • Názov zdieľaného odberu
 • Výslovný opis predplatného a spoločných nákladov s uvedením všetkých obmedzení a podmienok prístupu k predplatnému.
 • Úplné meno organizátora spoločného predplatného
 • Výška a mena príspevku požadovaného od účastníkov
 • Maximálny povolený počet účastníkov
 • Opakovanie účasti (týždenne, mesačne, štvrťročne)
 • Model rozdelenia účasti medzi účastníkov
 • Všetky informácie potrebné na zabezpečenie toho, aby spolupredplatitelia mohli využívať výhody spoločného predplatného. Tie sa používateľom zobrazia až po potvrdení záväzku zdieľaného predplatného.
 • Trvanie nie je povinné, pretože predplatné môžete kedykoľvek ukončiť zo svojho účtu.

Je potrebné starostlivo vyplniť názov a opis spoločného predplatného, ako aj celé meno vlastníka. Tieto polia určujú účel mandátu, ktorý účastníci udelili vlastníkovi spoločného predplatného. Za ich obsah zodpovedá výlučne organizátor.

Poskytnuté informácie musia účinne umožniť spoluúčastníkom prístup k službe, okrem prípadov, keď to nie je možné (vyžaduje sa pozvánka).

Vlastník sa zaväzuje zabezpečiť, aby cena predplatného vyplývajúca zo súčtu účastí zodpovedala skutočnej cene služby, ktorú zdieľa s účastníkmi, a nepoužívať ju ako zdroj príjmu. Využívanie služieb spoločnosti SHARESUB je obmedzené na úhradu výdavkov.

Vlastník sa tiež zaväzuje, že nebude poskytovať žiadne zavádzajúce informácie o predplatnom a jeho cene. Akékoľvek zneužitie môže byť potrestané zrušením účtu a trestným stíhaním.

Vlastník sa tiež zaväzuje predložiť podporné dokumenty preukazujúce skutočnú povahu výdavkov, na ktorých sa podieľa. O tieto údaje môže požiadať zákaznícky servis SHARESUB pre akékoľvek zdieľané predplatné.

Majiteľ tiež poveruje oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti SHARESUB, aby skontrolovalo poskytnuté informácie a automaticky alebo manuálne vyhľadalo podporné dokumenty. Umožňuje tiež automatické overovanie, ktoré sa vykonáva automaticky.

Vytvorením zdieľaného predplatného získa vlastník súkromný odkaz na pozvánku, ktorý môže odovzdať ľuďom, s ktorými chce zdieľať náklady na predplatné.

5.2 Manažment

Po vytvorení zdieľaného odberu môže vlastník :

 • Pozvite používateľov alebo návštevníkov, aby sa pripojili k odberu.
 • Zobrazenie platieb vykonaných inými používateľmi
 • Kedykoľvek zastavte zdieľané predplatné. Toto ukončenie je konečné a bude mať za následok zastavenie platieb účastníkov.
 • Komunikujte s účastníkmi prostredníctvom zabezpečeného chatu.
 • Úprava informácií o predplatnom pre predplatiteľov.
 • Zbierať sumy vstupov predplatiteľov za predpokladu, že suma vstupov nahromadených na účte predplatiteľa dosiahla minimálne 10 EUR v prípade vstupov v eurách alebo 10 USD v prípade vstupov v amerických dolároch.
 • Kontaktujte zákaznícky servis SHARESUB e-mailom na adrese [email protected] :
  • zrušenie predplatného, ak ešte nebola zaplatená žiadna suma. Túto akciu môžete vykonať aj priamo na stránke “Správa” predplatného.
  • odstúpenie niektorých účastníkov

5.3 Zodpovednosť

Za správu zdieľaného odberu je zodpovedný jeho vlastník. Musí zabezpečiť, aby bol v súlade s platnými predpismi a aby všetky prvky spoločného predplatného boli bezúhonné. Zaväzujú sa, že nebudú zverejňovať žiadny neslušný alebo nezákonný obsah a že akékoľvek nevhodné správanie na zabezpečenom chate nahlásia oddeleniu služieb zákazníkom spoločnosti SHARESUB, ktoré ho môže upraviť.

5.4 Spoločné predplatné je zakázané

Tvorca sa zaväzuje, že nebude organizovať nezákonné zdieľané predplatné. Za predplatné, ktoré nie je v súlade s predpismi, sa považuje najmä zdieľané predplatné umožňujúce prístup k nezákonným službám alebo k službám, ktoré vo svojich všeobecných podmienkach predaja zdieľanie neumožňujú.

Tvorca sa tiež zaväzuje, že nebude organizovať spoločné predplatné:

 • na základe bezplatných alebo skúšobných služieb.
 • pre komerčný zisk.
 • s predplatným, ktorého nie je kupujúcim.

Zakázané sú aj zdieľané odbery spojené s činnosťami alebo obsahom uvedeným nižšie, pričom tento zoznam nie je úplný:

 • spojené so zbraňami, drogami, pedofíliou
 • hazardné hry
 • kupliarstvo alebo sprevádzanie
 • obhajovanie alebo financovanie terorizmu alebo násilia
 • podpora rasovej nenávisti alebo diskriminácie
 • pornografia
 • astrológia alebo veštenie
 • spojené so združeniami poskytujúcimi pomoc väzňom, náboženskými združeniami alebo združeniami financujúcimi bohoslužobné miesta
 • spojené so združeniami, ktoré dokonca príležitostne pôsobia v bojových zónach.
 • súvisiace s predajom drahých kovov a kameňov

SHARESUB si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť zdieľané predplatné a pozastaviť účet tvorcu v prípade nedodržania týchto podmienok používania alebo v prípade, že účastníci podajú negatívne správy oddeleniu služieb zákazníkom spoločnosti. Z toho nevyplýva žiadny nárok na náhradu škody.

Spoločnosť SHARESUB si tiež vyhradzuje právo zablokovať získané finančné prostriedky na dobu neurčitú a vyhradzuje si právo na vrátenie peňazí účastníkom, s výnimkou provízie účtovanej za poplatky za správu.

5.5 Zakázané používanie služby

Akékoľvek používanie služby v rozpore s nižšie uvedenými záväzkami je zakázané:

 • Majiteľ predplatného sa zaväzuje, že toto predplatné nebude odoberať sám, prostredníctvom svojho účtu alebo prostredníctvom iného účtu.
 • Vlastník sa tiež zaväzuje, že nebude ponúkať platbu svojim spolupredplatiteľom mimo platformy.
 • Vlastník sa zaväzuje, že si nevytvorí viacero účtov, aby ponúkol viac zápisov, ako je povolená kvóta.
 • Používatelia súhlasia s tým, že budú svoje výmeny uskutočňovať na predplatiteľskom chate, ktorý poskytuje Sharesub, aby zákaznícky servis mohol moderovať jeho obsah a identifikovať akýkoľvek nevhodný obsah.
 • Účastníci sa zaväzujú, že nebudú uskutočňovať žiadne nákupy integrované so službami v rámci predplatného a že v prípade porušenia tejto povinnosti nahradia majiteľom škodu v plnej výške.

Akékoľvek porušenie môže mať za následok deaktiváciu účtu(-ov) a vrátenie vstupov, ktoré zákaznícky servis spoločnosti SHARESUB považuje za neregulárne.

Článok 6: Účasť na spoločnom predplatnom

6.1 Výplata akcií

Hostia zdieľaného odberu dostanú e-mail od spoločnosti SHARESUB alebo súkromný odkaz zaslaný priamo vlastníkom odberu akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný, alebo nájdu odber vo verejných zoznamoch. Hosť sa potom môže bez povinnosti zaregistrovať ako používateľ stránky a zúčastniť sa na spoločnom predplatnom. Potom poskytnú svoje kontaktné údaje a zaregistrujú svoju bankovú kartu, aby mohli zaplatiť za svoje vstupy. Účastník splnomocňuje Sharesub, aby odpísal jeho platobné prostriedky v sumách a frekvenciách uvedených v úpise.

Poplatky za zdieľané predplatné plus poplatky SHARESUB sa strhávajú z platobnej karty používateľa podľa obdobia definovaného vlastníkom (týždeň, mesiac, štvrťrok) bez časového obmedzenia.

Za prvé obdobie člen zaplatí len pomernú časť za aktuálne obdobie, keďže platby sa uskutočňujú v stanovený deň. Jeho počiatočná platba, ako výnimka z článku 9, bude preto pozostávať z podielu zodpovedajúceho dňom medzi dátumom jeho registrácie a dátumom konca obdobia, pričom zvyšok sumy si ponechá SHARESUB ako províziu. Suma zodpovedajúca tomuto obdobiu bude fakturovaná aj v prípade, že sa predplatiteľ rozhodne ukončiť predplatné, a pokiaľ predplatiteľ neuplatnil reklamáciu z oprávneného dôvodu a táto reklamácia nebola potvrdená oddelením služieb zákazníkom.

Účastník sa zaväzuje, že si v rámci predplatného nezakúpi ďalšie služby, ak prístup k tomuto predplatnému umožňuje predplatenie ďalších platených možností. V prípade nedodržania tohto pravidla sa zákazník zaväzuje nahradiť majiteľovi vzniknuté dodatočné náklady v plnej výške a táto náhrada bude zúčtovaná z jeho platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, ktorý sa zaväzuje dať k dispozícii spoločnosti SHARESUB. Súhlasí s tým, že tieto poplatky budú zvýšené o províziu spoločnosti SHARESUB stanovenú v článku 9, ako aj o príplatok 20 EUR za mimoriadne náklady na spracovanie. V prípade, že sa účastníci skupiny nedohodnú na zodpovednosti za vzniknuté výdavky, používatelia súhlasia s tým, že budú spoločne a nerozdielne zodpovední za vzniknuté výdavky a súhlasia s tým, že sa podrobia rozhodcovskému konaniu, ktoré vykoná spoločnosť SHARESUB.

6.2 Stiahnutie

Účastníci môžu požiadať o zrušenie svojej účasti do 1 hodiny od prihlásenia sa na odber. Túto žiadosť je potrebné bezodkladne zaslať e-mailom na adresu [email protected]. V prípade odstúpenia od zmluvy bude suma vstupného poplatku vrátená do pätnástich (15) dní. Provízia vyplatená spoločnosti SHARESUB však nemôže byť za žiadnych okolností vrátená.

Zákazník nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch stanovených v článku L221-28 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka, najmä v prípade prístupu k predplatnému, ktoré bolo úplne zrealizované pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, čo je prípad, keď boli poskytnuté informácie o prístupe. Zákazník je týmto informovaný o tejto skutočnosti a potvrdzuje ju pri zadaní objednávky, čím sa vzdáva svojho práva na odstúpenie od zmluvy.

Účastník je výlučne zodpovedný za dôsledky odvolania svojej účasti voči vlastníkovi zdieľaného predplatného.

6.3 Ukončenie držby

Z iniciatívy účastníka

Účastníci, ktorí sa chcú prestať zúčastňovať, môžu kedykoľvek ukončiť spoločné predplatné kliknutím na tlačidlo “Ukončiť predplatné”. Táto akcia informuje vlastníka predplatného, ktorý potom musí okamžite deaktivovať prístup k predplatnému.

Ukončenie účasti na spoločnom predplatnom znamená, že finančné príspevky sa na nasledujúce obdobie neobnovia, ale účastník je naďalej povinný uhradiť celý príspevok za aktuálne obdobie, pričom akékoľvek začaté obdobie je splatné. Preto sa vzdáva príspevku za obdobie, počas ktorého nevyužíva služby.

Účastník je týmto informovaný a výslovne súhlasí s tým, že akákoľvek oneskorená čiastočná alebo úplná úhrada jeho účastí v čase ich splatnosti bude mať automaticky za následok okamžité pozastavenie jeho prístupu k zdieľanému predplatnému a bude sa považovať za ukončenie účasti z jeho iniciatívy.

Z iniciatívy majiteľa

Ak vlastník ukončí zdieľané predplatné, SHARESUB bude okamžite informovať účastníkov. V takom prípade môže vlastník okamžite pozastaviť prístup k predplatnému a účastník zaplatí len pomernú sumu za aktuálne obdobie, pričom zvyšok sa vráti na platobnú metódu účastníka.

S cieľom odradiť od zdieľania predplatného počas skúšobnej lehoty a obmedziť krátkodobé zdieľanie, ktoré je pre všetkých bolestivé, nebudú majiteľovi predplatného vyplatené platby za mesiac, v ktorom bolo predplatné ukončené, ak k tomu dôjde menej ako 3 mesiace vrátane od začiatku zdieľania.

6.4 Zmeny taríf a referencií

Používatelia sú informovaní o dostupnosti cenového skladu pre predplatné, ktorý je k dispozícii pri vytváraní inzerátu, aby ušetrili čas pri zadávaní inzerátu.

Používatelia vyhlasujú, že ho používajú na vlastné riziko, pretože SHARESUB nezaručuje presnosť poskytnutých informácií.

V prípade zmeny cien v úložisku cien to bude mať vplyv na všetky predplatné prepojené s týmto úložiskom. Účastníci súhlasia so zmenami cien svojich vstupov a majitelia súhlasia so zmenami svojich inzerátov. Spoločnosť SHARESUB urobí všetko pre to, aby informovala Používateľov, ktorých sa zmeny cien týkajú.

Článok 7: Znalosť zákazníka a overenie totožnosti

V rámci boja proti financovaniu terorizmu, praniu špinavých peňazí a podvodom budú musieť spoločnosť SHARESUB a jej partner STRIPE kontrolovať totožnosť používateľov, ktorí prekročia určité prahové hodnoty, alebo hneď po ich registrácii v súlade s ustanoveniami výnosu č. 2009-1087 z 2. septembra 2009 a nariadenia ministra hospodárstva z toho istého dňa, ktorým sa vykonáva článok R.561-12 menového a finančného zákonníka.

Používatelia súhlasia s tým, že spoločnosti SHARESUB a jej partnerovi STRIPE poskytnú doklady totožnosti a doklad o adrese alebo iné doklady preukazujúce ich totožnosť, a to v rámci overenia ich účtu a na účely vyplatenia súm podielov, ktoré im boli vyplatené. Tieto dokumenty môže používateľ zaslať prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom na adresu [email protected]. Informácie o overovaní a potvrdzovaní dokladov si môžete pozrieť v časti “Totožnosť a overovanie” v konte používateľa.

Spoločnosť SHARESUB si vyhradzuje právo pozastaviť akýkoľvek prevod na účet používateľov, ktorí nie sú schopní predložiť príslušný dôkaz, a vrátiť všetky príspevky, ktoré používateľ dostal, bez toho, aby z toho vyplýval akýkoľvek nárok na náhradu škody.

Článok 8: Výhody spoločného predplatného

Majiteľ je výlučne zodpovedný za to, že účastníci budú mať prospech zo svojho predplatného a za správne použitie finančných prostriedkov zhromaždených na jeho účte. Zaväzuje sa účastníkom, že ho bude používať v súlade s mandátom udeleným každým z účastníkov, a že účastníkom poskytne výhody ich predplatného na spoločné predplatné, ako bolo oznámené v opise, s ktorým sa účastníci mohli oboznámiť.

Akékoľvek neinformovanie účastníkov alebo akékoľvek zavádzajúce alebo neúplné informácie môžu byť dôvodom na vrátenie peňazí účastníkom po analýze zákazníckym servisom spoločnosti SHARESUB. Účastníci si môžu vymieňať informácie s majiteľom v zabezpečenej chatovej miestnosti a kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom na adrese [email protected] s akýmikoľvek sťažnosťami, pričom uvedú názov predplatného, meno majiteľa a podrobne opíšu prvky sporu.

Účastníci vyhlasujú, že boli informovaní o tom, že SHARESUB nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie a určenie finančných prostriedkov, ktoré vlastník vyberie, ani za prístup a využívanie predplatených služieb opísaných vlastníkom zo strany používateľov. Vyplývajú z dohody medzi vlastníkom a účastníkmi, ktorá je výsledkom prezentácie služby vlastníkom a jej akceptácie účastníkmi. V prípade nezhody medzi účastníkmi môžu účastníci odstúpiť od svojej účasti v súlade so všeobecnými podmienkami používania.

Článok 9: Ceny služieb SHARESUB

Služby SHARESUB sa účtujú účastníkom, ktorí sa pripoja k zdieľanému predplatnému. Provízia sa účtuje za každú obnovenú finančnú transakciu (každú účasť) a pozostáva z provízie uplatnenej na celkovú sumu transakcie vo výške :

 • 0,49 fixného poplatku plus 4,9 % zo sumy transakcie pri transakciách v eurách vo Francúzsku.
 • V prípade iných krajín alebo transakcií v iných menách si pozrite nižšie uvedenú tabuľku poplatkov. Upozorňujeme, že ak nakupujete v inej krajine ako vo svojej, môžu sa na vás vzťahovať poplatky tejto krajiny, najmä v prípade iných mien.

Tieto sumy sú zahrnuté v poplatkoch zobrazovaných používateľom a sú vrátane všetkých daní.

Ak je účet neaktívny dlhšie ako 12 mesiacov, SHARESUB môže účtovať poplatok za neaktívny účet vo výške 1 EUR mesačne. Okrem toho budú všetky vzdané Podiely, ktoré nie sú určené pre Majiteľa úpisu, vyplatené aj na provízie spoločnosti SHARESUB.

V prípade dlhšej nečinnosti SHARESUB urobí všetko pre to, aby sa uistil, že držitelia kariet sú stále nažive, a to porovnaním súborov zákazníkov s Národným registrom identifikácie fyzických osôb (RNIPP) INSEE. Spoločnosť SHARESUB tiež urobí všetko, čo je v jej silách, aby informovala majiteľov účtov alebo ich zákonných zástupcov či postupníkov o neaktívnom stave účtov.

V osobitných prípadoch sa môžu uplatňovať ďalšie poplatky uvedené v príslušných odsekoch.

Článok 10: Nedoplatky, nezaplatené účty a náhrady

Vlastník sám znáša náklady na všetky nezaplatené faktúry a zaväzuje sa zaplatiť za všetky odmietnuté platby vyplývajúce zo zastavenia platieb na platobných prostriedkoch používaných účastníkmi.

Majiteľ vyhlasuje, že bol informovaný o tom, že SHARESUB vykonáva kontrolu platnosti platobných prostriedkov, ktoré používajú účastníci, a uplatňuje prostriedky na zabezpečenie započítania vstupov, ale že SHARESUB nemôže v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za nezaplatenie účastníkmi a za dôsledky, ktoré to môže mať pre majiteľa. SHARESUB však vynaloží maximálne úsilie na sledovanie neúspešných platieb a na informovanie vlastníka v prípade nezaplatenia zo strany jedného z účastníkov.

Účastníci vyhlasujú, že boli informovaní o tom, že nezaplatenie alebo odmietnutie platby za transakciu zo strany ich banky môže byť dôvodom na ukončenie ich účasti na spoločnom predplatnom. Spoločnosť SHARESUB vyvinie maximálne úsilie, aby informovala účastníkov o zlyhaní platby, aby mohli poskytnúť iný spôsob platby.

V prípade zastavenia platby na platobnej karte zákazníka, ktoré vedie k zamietnutiu následnej platby za nákup, je zákazník povinný vrátiť spoločnosti SHARESUB sumu a zaplatiť poplatok za spracovanie vo výške 20 EUR. Tento poplatok je určený na pokrytie administratívnych nákladov na spracovanie zastavených platieb a zamietnutých platieb. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že uvedením svojich platobných údajov na stránke sa zaväzuje uhradiť všetky platby za zakúpené produkty alebo služby a splnomocňuje spoločnosť SHARESUB na výber týchto súm akýmkoľvek spôsobom, ktorý má k dispozícii. Zákazník bude informovaný o zamietnutí platby a príslušných poplatkoch za spracovanie e-mailom alebo iným vhodným spôsobom komunikácie. Nezaplatenie poplatku za žiadosť bude mať za následok pozastavenie poskytovania služieb až do úplného uhradenia všetkých dlžných platieb.

Článok 11: Duševné vlastníctvo

Používatelia súhlasia s tým, aby spoločnosť SHARESUB bezplatne a pre celý svet previedla práva na reprodukciu a reprezentáciu vrátane práv na distribúciu, adaptáciu a preklad používateľského obsahu na použitie na všetkých existujúcich a budúcich médiách. Toto postúpenie sa uskutočňuje na celé obdobie trvania autorských práv, ako je definované zákonom, vrátane prípadného predĺženia:

 • reprodukčné práva: právo reprodukovať celý obsah alebo jeho časť na všetkých vyššie uvedených médiách.
 • práva na reprezentáciu: právo reprezentovať celý obsah alebo jeho časť akýmkoľvek postupom.
 • distribučné práva: právo na neobmedzenú distribúciu obsahu.
 • práva na adaptáciu a pokračovanie: právo na adaptáciu obsahu vrátane úpravy jeho prezentácie a na vytvorenie iného obsahu inšpirovaného alebo čiastočne reprodukujúceho obsah.

Používatelia sa musia uistiť, že majú právo uskutočniť tento prenos.

Právo spoločnosti SHARESUB používať používateľský obsah nijako neovplyvňuje práva používateľov na ochranu osobných údajov, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu.

Článok 12: Zodpovednosť SHARESUB-u

Spoločnosť SHARESUB vyhlasuje, že robí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila bezpečný prístup na stránku, ale nemôže niesť zodpovednosť v prípade, že stránka je z času na čas nedostupná alebo nefunkčná, keďže jej fungovanie závisí od faktorov, na ktoré spoločnosť SHARESUB nemá vplyv. Spoločnosť SHARESUB si preto vyhradzuje právo dočasne pozastaviť prístup na stránku, aby mohla vykonať údržbu alebo aktualizácie. Spoločnosť SHARESUB môže tiež upravovať stránku s cieľom zlepšiť jej fungovanie.

SHARESUB nezaručuje, že stránka bude fungovať na všetkých operačných systémoch, internetových prehliadačoch alebo počítačových zariadeniach dostupných na trhu. V prípade poruchy však môžete kontaktovať zákaznícky servis e-mailom na adrese [email protected], aby ste nám pomohli identifikovať problém.

V prípade sporu s jedným alebo viacerými používateľmi alebo návštevníkmi stránky je zodpovednosť spoločnosti SHARESUB bez ohľadu na dôvody, motiváciu alebo formu konania obmedzená na vzniknutú škodu.

Článok 13: Rozhodné právo a neplatnosť doložky

Tieto všeobecné podmienky používania sa riadia francúzskym právom. S výnimkou prípadu uplatnenia všeobecne záväzného právneho predpisu (ktorý sa uplatní len v rozsahu jeho účelu) sa výslovne stanovuje, že v prípade sporu týkajúceho sa výkladu, platnosti a dôsledkov týchto všeobecných podmienok používania sú príslušné len parížske súdy. Pri všetkých žiadostiach sa však najprv musí hľadať priateľské riešenie.

Neplatnosť, zánik, nedostatok záväznosti alebo nevykonateľnosť jedného z ustanovení všeobecných obchodných podmienok nemá za následok neplatnosť, zánik, nedostatok záväznosti alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení, ktoré si preto zachovávajú všetky svoje účinky.

Akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa spoločnosti SHARESUB alebo jej služieb je potrebné zaslať e-mailom na adresu [email protected] a do predmetu uviesť “Sťažnosť”. Sťažnosti sa vybavia do 15 pracovných dní od ich prijatia.

Článok 14: Zmeny v GCU

Spoločnosť SHARESUB môže tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť; tieto zmeny nadobudnú účinnosť hneď po ich uverejnení na stránke. Akékoľvek používanie stránok alebo služieb používateľmi alebo návštevníkmi znamená súhlas s najnovšou uverejnenou verziou Všeobecných podmienok používania.

Článok 15: Vymazanie alebo zrušenie účtu

Používatelia môžu požiadať o vymazanie svojho účtu zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy zodpovedajúcej ich účtu na adresu [email protected] a uvedením “vymazanie účtu” v predmete e-mailu, alebo najlepšie zo svojho účtu v ponuke Môj účet > Nastavenia > Vymazanie.

V prípade e-mailových žiadostí, ak už boli na konto prijaté záznamy v rámci zdieľaného odberu, musí používateľ, ktorý si želá jeho vymazanie, priložiť aj fotografiu svojho preukazu totožnosti, aby mohla byť jeho žiadosť spracovaná.

Ak je účet používateľa v čase podania žiadosti o vymazanie ešte stále v kredite :

 • Ak používateľ už prijal platby, dostane zostatok na svojom účte po odpočítaní poplatku za manuálny prevod. Poplatok je 2 €.
 • Ak používateľ ešte nikdy nedostal platbu, dostane zostatok na svojom účte po odpočítaní poplatku za manuálny prevod a poplatku za overenie účtu. Poplatok za overenie účtu je 4 €, ak je účet uzavretý pred dosiahnutím zostatku 10 €, a po dosiahnutí splatného zostatku 10 € je bezplatný.

Žiadosti o vymazanie budú spracované do 30 dní.

Článok 16: Nahlasovanie a moderovanie obsahu, neregulárne účty a sankcie

16.1 Nahlasovanie zneužívania

Sharesub umožňuje každému návštevníkovi stránky nahlásiť akýkoľvek obsah, ktorý považuje za urážlivý alebo porušujúci podmienky používania alebo zákon. Ak chcete nahlásiť urážlivý obsah, pošlite e-mail na adresu [email protected] a do predmetu uveďte “Nahlásiť urážlivý obsah”. Tento e-mail by mal obsahovať odkaz na inzerát, ktorý sa javí ako zneužívajúci, ako aj podané sťažnosti. Spoločnosť Sharesub bude zodpovedná za postúpenie žiadosti používateľovi, ktorý nevhodný obsah šíril, aby ho mohol odstrániť.

Všetok obsah môže byť nahlásený v súlade s požadovanými právnymi formalitami.

16.2 Sharesub si vyhradzuje právo:

 • vymazať bez predchádzajúceho upozornenia, náhrady alebo nároku na náhradu nákladov akýkoľvek obsah a/alebo reklamu, na ktorú bola upozornená a ktorá môže porušovať práva tretej strany a/alebo ktorá nie je v súlade so všeobecnými podmienkami používania a zákonom.
 • kedykoľvek vymazať účet, ktorý je v rozpore s francúzskym právom, a to bez nároku na náhradu alebo vrátenie sumy zaplatenej používateľom.
 • pozastaviť alebo zakázať prístup k službe Sharesub, najmä k diskusnému fóru, akémukoľvek používateľovi alebo inzerentovi, ktorý nedodržiava tieto podmienky používania.
 • pozastaviť konto používateľa na obdobie 12 mesiacov alebo dlhšie po umiestnení reklamy, ktorá porušuje práva duševného vlastníctva.

16.3 Poplatky uplatňované na nepravidelné účty

V prípade, že sa účet nachádza v neregulárnej situácii a v rozpore s VOP, ale bez toho, aby to bolo takej povahy, že by to mohlo poškodiť prevádzku stránky alebo tretie strany, môžu byť majiteľovi účtované dodatočné poplatky. Tie môžu viesť až k zadržaniu všetkých finančných prostriedkov. Zákazník bude informovaný e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý si spoločnosť Sharesub zvolí, a bude si môcť vybrať, či svoj účet zruší alebo ho upraví.

Tieto poplatky sa uplatnia prostredníctvom zrážky z prevodov, ktoré zostanú s konečnou platnosťou v spoločnosti Sharesub, až kým sa nezrovnalosti nevyriešia.

16.4 Poplatky za závažné porušenia zo strany používateľa

Sharesub si vyhradzuje právo účtovať používateľovi fixný sankčný poplatok vo výške 150 eur v prípade závažného porušenia ustanovení týchto podmienok.

Tieto porušenia zahŕňajú okrem iného:

 • zdieľanie uzurpovaných účtov,
 • použitie sfalšovaných dokladov totožnosti alebo krádež totožnosti
 • alebo akýkoľvek iný trestný čin, ktorý by mohol porušovať európske zákony alebo ktorého cieľom je oklamať spoločnosť Sharesub alebo jej pravidelných používateľov.

Sankčný poplatok vo výške 150 eur sa odpočíta priamo zo zostatku používateľa, ak je k dispozícii.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že uplatnenie týchto spracovateľských poplatkov nijako nezmierňuje zodpovednosť vlastníka ani nepredstavuje náhradu škody a nezbavuje ho povinnosti deaktivovať svoj účet, vrátiť prijaté príspevky a podať žalobu alebo žiadosť o náhradu škody.

Ak zostatok na účte používateľa nepostačuje na pokrytie plnej výšky sankčných poplatkov, odpočíta sa celá dostupná suma, prípadne sa zrušia prevody na účet používateľa, a rozdiel sa vyfakturuje používateľovi, ktorý je povinný príslušnú faktúru uhradiť do 30 dní.

Článok 17: Hosting stránok

Hostiteľom stránky je OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Francúzsko Ak chcete kontaktovať tohto hostiteľa, prejdite na http://www.ovh.com/fr/support/

Článok 18: Jazyk

V prípade akéhokoľvek sporu o výklad všeobecných podmienok alebo ich prekladu sa stanovuje, že rozhodujúca je francúzska verzia všeobecných podmienok používania.

Článok 19: Ochranné známky

Všetky ochranné známky tretích strán (vrátane log a ikon), na ktoré sa na stránke odkazuje, sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Používateľ potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že spoločnosť Sharesub neudržiava obchodné vzťahy ani nepredáva produkty v mene značiek, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.